Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
Phân ưu: Chị Maria Nguyễn Thị Ánh,
10-02-2017 2:25 pm
 thuộc Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 5/2/2017. Hưởng dương 40 tuổi.
 Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document