Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
Cảm Tạ:
18-03-2017 12:35 am

Cộng đồng chân thành cảm tạ:

* Gia đình Ông Bà Nguyễn Ngọc Thảnh, Giáo Đoàn Mt. Pritchard đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500;

* Gia đình Ông Bà Vương Văn Hạnh, Giáo Đoàn Cabramatta đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500;

Cộng Dồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document