Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
1. Phân Ưu:
05-05-2017 3:25 pm
Bà Inê Vũ thị Tin, hội viên TMTT GĐ Georges Hall (HV7/Đ1/2017)
   qua đời ngày 01/5/2017, hưởng thọ 74 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document