Hình ảnh Phúc Âm | Mùa Thường Niên
Đức Giêsu và các trẻ em
Vì con Ta đây đã chết, nay sống lại
Hiện tượng ngày quang lâm - Đức Giêsu Kitô
Ngày quang lâm của Đức Kitô
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy luôn cầu nguyện..
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt. 4: 4)
Biểu Tượng của 4 Thánh Sử viết Phúc Âm. (Matthew - Marco - Luca - Gioan)
Hãy yêu thương anh em như Thầy yêu chúng con.
Thưa Ngài, thưa Ngài! Xin mở cửa cho chúng tôi vào với... (Mt 25:11)
Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về. (Lc 12:35-48)
Dụ ngôn về những nén bạc. (Mt 25:14-30)
Dụ ngôn thợ làm vườn nho. (Mt. 20:1-16)
Đức Giêsu và hai chị em Matta - Maria. (Lc. 10:38-42)
Chúa Giêsu cho anh La-za-rô, đã chết được sống lại. (Jn 11:1-44)
Các thủ lãnh Do Thái bàn tính quyết định giết Đức Giêsu. (Jn. 11: 45-54)
Trang: 1 [2]
×