Ban Thường Vụ

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney
Ban Thường Vụ - Nhiệm Kỳ 2022-2025

 

CHỦ TỊCH

Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm

 

PCT NỘI VỤ

 Têrêsa Hà Thị Trí Tri

 

PCT NGOẠI VỤ

Giuse Nguyễn Trường Giang

PCT KẾ HOẠCH

Giuse Mai Phước Thành

TỔNG THƯ KÝ

Maria Nguyễn Kim Ngân

TỔNG THỦ QUỸ

Antôn Phạm Thành Trung