Ban Thường Vụ

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney
Ban Thường Vụ - Nhiệm Kỳ 2015-2018

 

CHỦ TỊCH

Andrew Trần Anh Vũ

PCT NỘI VỤ

Gioankim Phạm Văn Khang

PCT NGOẠI VỤ

Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm

PCT KẾ HOẠCH

Giuse Trần Hồng Phước

TỔNG THƯ KÝ

Phêrô Trịnh Đình Lộc

TỔNG THỦ QUỸ

Vincent Nguyễn Thành Thái