Cảm Tạ : Chi hội St Andre Dũng Lạc cám ơn sự đóng góp tích cực từ 9/3 đến 29/6/2017