Cảm Tạ: 1 vị ẩn danh thuộc GĐ Fairfield ủng hộ tờ Niềm Tin $50.