Cảm Tạ: 2 gia đình đặt viên đá tạ ơn: Gia đình Nguyễn thị Ngọc Thanh $500 và Gia đình Lê Hoàng Anh đặt bia $500