Cảm Tạ: Anh Giang Văn chính GĐ Goerges Hall ủng hộ Bringelly $150