Cảm Tạ: Anh chị Nguyễn Minh Đức - Phạm Kiều My đặt Bia đá tạ ơn  $500