Cảm Tạ: Anh chị Nguyễn Thành Các và Ngân Phụng đã giúp lát gạch, sửa lại VPMV Revesby.