Cảm Tạ: BCH Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã tặng $1000 cho Cộng Đồng làm dù sử dụng trong các thánh lễ ngoài trời.