Cảm Tạ: Bà Anna Nguyễn Thị Bích Hường thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ cho CĐCGVN $500.