Cảm Tạ: Bà Lê Thị Hạnh GĐ Mt Pritchard đã ủng hộ TTTH Bringelly $1,700