Cảm Tạ: Bà Maria Trần Thị Kim Trí đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500.