Cảm Tạ: Bà Monica GĐ Lakemba đóng góp cho Đại Hội Thánh Mẫu Bringelly, tháng 10/2022 $1000