Cám Tạ: Bà Nguyễn Thị Tách, thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ $1000 để sửa con đường tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly.