Cảm Tạ: Bà Nguyễn thị Lăng, thuộc GĐ Miller ủng hộ tờ Niềm Tin $100