Cảm Tạ: Bà Tách, thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ Tờ Niềm Tin 100$.