Cảm Tạ: Bà quả phụ Cao Hương và gia đình đã tặng CĐ ngân khoản $5000, từ Quỹ Thánh Minh Tương Tế.