Cảm Tạ: Bác Cần Gđ Georges Hall ủng hộ Cộng đồng $200