Cảm Tạ: Bác Châu, thuộc GĐ Bass Hill ủng hộ tờ Niềm Tin $50.