Cảm Tạ: Chị Maria Trần Thị Thanh, GĐ Mt Pritchard, ủng hộ tờ Niềm Tin $50