Cảm Tạ: Cộng Đoàn Bass Hill giúp tờ Niềm Tin $420.