Cảm Tạ: Gia Đình Dương Hoài Tuyên GĐ Mt Pritchard đặt bia đá tạ ơn Đức Mẹ $500