Cảm Tạ: Gia Đình Teresa, Long Xuyên giúp nạn cháy rừng $1,300