Cảm Tạ: Gia đình Bá & Lan ủng hộ tờ Niềm Tin $300.