Cảm Tạ: Gia đình Bà Therese Lê, GĐ Fairfield đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500.