Cảm Tạ: Gia đình G.B.Phương Văn Mến và Maria Nguyễn thị Kính đặt bia đá tạ ơn Đức Mẹ $500.