Cảm Tạ: Gia đình Ngọc Hằng, Cabramtta đặt Bia đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500