Cảm Tạ: Gia đình Ngọc Quỳnh & Thụy Mầu đặt Bia đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500