Cảm Tạ: Gia đình Thanh Hương $6000 St Vincent de Paul - Andrê Dũng Lạc $2000 TNVGĐ Lucia 1 GĐ Cabramatta $1500 AC Thành Lan $1500 Ẩn danh $1000 TNVGD Villawood $400 Ẩn danh GĐ Cabramatta $200 dành cho Quỹ Cứu Trợ Cháy Rừng