Cảm Tạ: Gia đình Vũ Viết Vinh & Phạm Thị Ngọc Trang đặt Bia đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500.