Cảm Tạ: Gia đình anh chị Thông Trang, GĐ Cabramatta đặt viên đá tạ ơn $500.