Cảm Tạ: Gia đình bé Austin Tô, thuộc Giáo Đoàn Mt Pritchard đặt bia đá tạ ơn Đức Mẹ $500.