Cảm Tạ: Hai vị ẩn danh. 1 vị ở Georges Hall $800 và 1 vị $500.