Cảm Tạ: Hai vị ẩn danh thuộc GĐ Georges Hall đã đóng góp giúp Cộng Đồng: 1 vị giúp $100, 1 vị giúp $200