Cảm Tạ: Hai vị ẩn danh từ GĐ Mt Pritchard ủng hộ quỹ bảo trì trung tâm tĩnh huấn $100 và dâng cúng $200