Cảm Tạ: Maria Đinh Nhi và một số ân nhân giúp người nghèo qua Hội Vincent De Paul số tiền $100.