Cảm Tạ: Một Ân nhân Ẩn Danh thuộc Giáo Đoàn Fairfield ủng hộ cho Trại Phong Cùi $200