Cảm Tạ: Một Gia Đình thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ tờ Niềm Tin $500.