Cảm Tạ: Một ân nhân ẩn danh thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ cộng đồng $500.