Cảm Tạ: ÔB Chu Văn Châu & Chu Thị Y đặt bia đá tạ ơn $500