Cảm Tạ: ÔB Chu Văn Châu thuộc GĐ Miller ủng hộ Tờ Niềm Tin 100$.