Cảm Tạ: ÔB Jean Leona Đặng, thuộc GĐ Georges Hall ủng hộ tờ Niềm Tin $100