Cảm Tạ: Ông Bà Lê Văn Tiến, GĐ Marrcikville, đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500.