Cảm Tạ: Ông Bà Nguyễn Văn Chuyên, CĐ Granvlle ủng hộ Cộng Đồng $1000.