Cảm Tạ: Trần Kim Hiền & Lê Hoàng Phước, thuộc GĐ Cabramtta, đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500.