Cảm tạ: 1 ân nhân ẩn danh thuộc GĐ Mt Pritchard ủng hộ tờ Niềm Tin $400.