Cảm tạ: Anh chị Liêm Thủy đặt bia đá tạ ơn Đức Mẹ $500